Tillsynsmeddelande 25.1.2013 – 7/2013

Föreskrifter och anvisningar om bokföring och årsredovisning inom finanssektorn

Finansinspektionen har den 10 januari 2013 meddelat föreskrifter och anvisningar om bokföring och årsredovisning inom finanssektorn.

Innehåll och syfte

I föreskrifterna och anvisningarna om bokföring och årsredovisning inom finanssektorn beaktas de ändringar och tolkningar av IAS 39 (finansiella instrument: redovisning och värdering) som antagits av EU. Vidare ingår vissa avsnitt ur IFRS 13, nämligen preciserande bestämmelser om fastställande av verkligt värde och krav på redovisning av verkliga värden, vilket ökar jämförbarheten av bokslut, med undantag för förvaltningsfastigheter.

Konsekvenserna av ändringarna i den nationella lagstiftningen, bland annat totalrevideringen av lagstiftningen för värdepappersmarknaden, och i redovisningsreglerna har utvärderats och nödvändiga ändringar gjorts i föreskrifterna och anvisningarna.

Föreskrifterna och anvisningarna har skrivits om enligt den nya mallen för föreskriftssamlingen. De innehåller nu också uppställningsformerna för balans- och resultaträkningen jämte vägledning, som ingick som bilagor till den tidigare standarden, samt rapporteringskraven, som tidigare getts ut som en särskild standard.

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att säkerställa att den årsredovisning som företagen under tillsyn upprättar ger en rättvisande bild av deras finansiella ställning och resultat. De syftar vidare till att säkerställa en så enhetlig tillämpning av redovisningsreglerna som möjligt i företagen under tillsyn.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 februari 2013 och tillämpas för första gången på bokslutet för 2013.

Upphävda föreskrifter

När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs följande standarder och anvisningar utgivna av Finansinspektionen:

  • Årsredovisning (3.1)
  • Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen (RA3.1)
  • Anvisning om ansökan om dispens beträffande omfattningen av konsolideringsgrupp och koncernbokslut (106.4)
  • Anvisning om ansökan om dispens beträffande omfattningen av konsolideringsgrupp och koncernbokslut (203.25).

Yttranden

Kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har sammanställts och såväl sammandraget som de individuella kommentarerna finns på samma webbsida som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Upplysningar lämnas av

redovisningsexpert Maj-Britt Tapiainen, telefon 010 831 5380, e-post maj-britt.tapiainen(at)fiva.fi.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2013