Tillsynsmeddelande 24.10.2013 – 71/2013

Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor 17/2013 träder i kraft den 1 januari 2014

Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor 17/2013. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Innehåll i föreskrifterna och anvisningarna

De aktuella föreskrifterna och anvisningarna hör till Finansinspektionens nya föreskrifts- och anvisningssamling. Föreskrifterna och anvisningarna behandlar intern styrning, intern kontroll, intern revision, riskhantering, utläggning av funktioner på entreprenad och upphandling, finansiering och solvens, bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt rapportering till Finansinspektionen.

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är bland annat att underlätta iakttagandet av lagar, förordningar, föreskrifter och anvisningar som avser kassans verksamhet och säkerställa måluppfyllelse i verksamheten, betona styrelsens ansvar för organisering av intern styrning, bidra till att kassans finansiering och solvens är tillräckligt säkrade och säkerställa att arbetslöshetskassans bokslut och verksamhetsberättelse ger en rättvisande och tillräcklig bild av kassans finansiella ställning och resultat. 

Med dessa föreskrifter och anvisningar upphävs Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar till arbetslöshetskassor av den 17 december 2008 (Dnr 3/002/2008).

Finansinspektionen har utarbetat ett sammandrag av yttrandena över föreskrifterna och anvisningarna. Sammandraget och yttrandena har lagts ut på Finansinspektionens webbplats i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Upplysningar

  • byråchef Marko Aarnio, telefon 010 831 5562
  • jurist Jussi Pearlman, telefon 010 831 5568, (intern styrning, intern kontroll, intern revision, riskhantering, utläggning av funktioner på entreprenad och upphandling) 
  • byråchef Seppo Juutilainen, telefon 010 831 5520 (finansiering och solvens)
  • redovisningsexpert Reija Anttila, telefon 010 831 5343, (bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse)

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor 17/2013