Tillsynsmeddelande 26.6.2013 – 50/2013

Föreskrifter och anvisningar 16/2013 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster träder i kraft till vissa delar den 1 juli 2013 och till vissa delar den 1 oktober 2013

Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter och anvisningar 16/2013 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Kapitlen 1–4, 6 och 9–11 i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 juli 2013. Kapitlen 5, 7 och 8 träder i kraft den 1 oktober 2013.

Innehåll i föreskrifterna och anvisningarna

De aktuella föreskrifterna och anvisningarna hör till Finansinspektionens nya föreskrifts- och anvisningssamling. Syftet med bestämmelserna är att bidra till att rutinerna för kundrelationer sköts enligt god sed, vilket stärker kundernas förtroende för tjänsteleverantörerna och finansmarknaden. Kunderna bör kunna fatta beslut om finansiella tjänster utifrån tillräcklig och väsentlig information. Ett viktigt mål är även att kundens intressen iakttas vid tillhandahållandet av finansiella tjänster.

Vid beredningen av föreskrifterna och anvisningarna har Finansinspektionen beaktat de effekter som den så kallade totalreformen av värdepappersmarknadslagstiftningen har på den sektorspecifika regleringen och Finansinspektionens befogenheter att meddela föreskrifter.

Uppföranderegler för kundrelationer tas upp i följande av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar: Föreskrifter och anvisningar om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster (16/2013), Föreskrifter och anvisningar för marknadsföring av finansiella tjänster och produkter (15/2013) och Föreskrifter och anvisningar om kundavtal. De sistnämnda är under beredning. Föreskrifterna och anvisningarna om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster innehåller de av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om den lagstadgade informationsskyldigheten som inte tas upp i föreskrifterna och anvisningarna om marknadsföring av finansiella tjänster och produkter.

Av Finansinspektionens gällande regelverk upphävs

 1. Finanssektorns standard 2.1 "Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster" (dnr 6/120/2006). Punkt 3 i avsnitt 5.1, avsnitt 5.2 samt kapitlen 7 och 8 från och med den 1 juli 2013, övriga delar från och med den 1 oktober 2013.
 2. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 11/2012 "Vissa aspekter av lämplighetskraven i direktivet om marknader för finansiella instrument(MiFID)" (FI 12/01.00/2012). Från och med den 1 juli 2013.
 3. Finanssektorns standard 6.1 "Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster" (dnr 1/101/2011). Kapitel 8 från och med den 1 oktober 2013.
 4. Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar och filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag (dnr 9/101/2011). Del 1, stycke 3 från och med den 1 oktober 2013.
 5. Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar till försäkringsförmedlare (dnr 7/101/2010). Kapitel 6 från och med den 1 oktober 2013.
 6. Försäkringsinspektionens ställningstagande över god försäljningspraxis i marknadsföringen av liv- och pensionsförsäkringar till personkunder (dnr 9/002/2007). Från och med den 1 oktober 2013.
 7. Finansinspektionens ställningstagande "Finansiella online-tjänster" (dnr 1/110/2000).

Finansinspektionen har utarbetat ett sammandrag över yttrandena om föreskrifterna och anvisningarna. Sammandraget och yttrandena har lagts ut på Finansinspektionens webbplats i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Upplysningar lämnas av

Avdelningen för marknadsuppförande

 • marknadsövervakare Eeva-Liisa Raitanen, telefon 010 831 5553 (kreditinstitutsverksamhet)
 • marknadsövervakare Anu Ranta, telefon 010 831 5395 (investeringstjänster)
 • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557 (försäkringsbolag)
 • marknadsövervakare Janne Sinisalo, telefon 010 831 5556 (försäkringsförmedling).

Avdelningen för risktillsyn

 • riskexpert Anne Nisén, telefon 010 831 5211 (betaltjänster).

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster

 

Motsvarande tillsynsmeddelande publicerades på finska den 20 juni 2013.