Tillsynsmeddelande 19.9.2013 – 66/2013

Finrep och konsekvenserna för kreditinstitutens rapportering enligt riskområde

Övergången till Finrep-rapportering (finansiell rapportering) får konsekvenser för den riskrelaterade myndighetsrapporteringen till Finansinspektionen. Samtidigt med övergången till Finrep samordnas uppgiftslämnarkategorierna inom riskrapporteringen. Finansinspektionen ger senare ut rapporteringsföreskrifter om inrapporteringen. Virati-klassificeringarna uppdateras också i tillämpliga delar.

Konsekvenserna är följande:

Oreglerade fordringar och nollräntefordringar (J-rapportering)

Rader och kolumner uppdateras med Finrep-begrepp. Utkast till den omarbetade blanketten bifogas.

Läget inom banksystemet (S-rapportering)

Rader och kolumner uppdateras med Finrep-begrepp. Bostadsbolag särrapporteras på egen rad. Utkast till den omarbetade blanketten bifogas.

Ränterisk (R-rapportering)

Rader och kolumner uppdateras med Finrep-begrepp. Indelningen i löptidskategorier specificeras. Utkast till den omarbetade blanketten bifogas.

Tidsplan

Blanketterna för ovan nämnda nya rapporteringar kan senare laddas ned från distributionstjänsten. Första rapportperiod enligt den nya rapporteringen är per 31.3.2014 (inkl. månatlig J-rapportering).

Likviditetsrisk (M-rapportering)

Rapporteringen enligt nuvarande blanketter och uppgiftslämnarnivåer beräknas pågå fram till sommaren 2014 till dess att EBA:s nya blankettuppsättning som ersätter denna rapportering blir tillgänglig.

Åtaganden utanför balansräkningen (P-rapportering)

Rapporteringen avvecklas. Sista rapportperioden är per 31.12.2013.

Aktie- och derivatrisker (OJ-rapportering)

Förslaget till ny inrapportering har lagts ut på remiss. Genom rapporteringen samlas data in om kreditinstitutens aktiepositioner och derivatverksamhet. Kommentarer till utkasten till blanketter för den nya inrapporteringen tas emot fram till den 31 oktober 2013. Utkast till blanketterna bifogas.

Upplysningar lämnas av

riskexpert Seppo Pitkänen, telefon 010 831 53 76, e-postadress seppo.pitkanen(at)fiva.fi (J-, S-rapportering)
riskexpert Mika Arala, telefon 010 831 55 43, e-postadress mika.arala(at)fiva.fi (R-, M-, P-, OJ-rapportering).

Bilagor

Nya blankettmallar (på finska):

 J-rapportering
 S-rapportering S01  S02
 R-rapportering
 OJ-rapportering