Tillsynsmeddelande 28.10.2013 – 72/2013

Finansinspektionen har gett sin tolkning av användningen av den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet i pensionskassor som trätt i likvidation

Finansinspektionen gav den 15 oktober 2013 på begäran av pensionskassorna Yrittäjien Eläkekassa Oma och Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek, vilka trätt i likvidation, en tolkning av användningen av den med verksamhetskapitalet jämställda andelen av utjämningsavsättningen enligt 3 § i lagen om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet (853/2008) (nedan den temporära lagen) vid likvidation av pensionskassa.

Enligt Finansinspektionens tolkning utgör likvidation av en pensionsanstalt under den temporära lagens giltighetstid en sådan exceptionell omständighet som möjliggör realisering av den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet. Finansinspektionen anser att det ändå är motiverat att realisera andelen, med andra ord att överföra den från utjämningsavsättningen till tilläggsförsäkringsansvaret som en del av anstaltens solvenskapital, först när anstaltens försäkringsbestånd överlåts.

Tolkningen i sin helhet, inklusive motiveringar och konsekvenser, finns på Finansinspektionens webbplats under Tolkningar och ställningstaganden.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Tarja Taipalus, telefon 010 831 5266.