Tillsynsmeddelande 22.4.2013 – 31/2013

Finansinspektionen har evaluerat nivån på den interna kapitalutvärderingen i värdepappersföretag och fondbolag

Finansinspektionen har gjort en evaluering av uppläggningen av den interna kapitalutvärderingen i värdepappersföretag och kapitalförvaltande fondbolag. Det fanns stora skillnader i bolagens interna kapitalutvärderingsprocesser och kompetens inom kapitalutvärdering. Som helhet betraktat hade processerna och materialet om kapitalutvärderingen förbättrats jämfört med året innan.

Föremålet för evalueringen var de värdepappersföretag och kapitalförvaltande fondbolag som omfattas av tillämpningsområdet för Finansinspektionens standard 4.2 Företagens interna kapitalutvärdering, med undantag av värdepappersföretag och fondbolag i finansiella konglomerat, som Finansinspektionen evaluerar separat genom en samlad kapitalbedömning av varje konglomerat. För evalueringen begärde Finansinspektionen dokument om uppläggningen av intern kapitalutvärdering och intern styrning av bolagen.

Tillsynsobjekten ska lägga upp sin interna kapitalutvärdering på det sätt som fastställs i standard 4.2. Enligt lag är en av Finansinspektionens uppgifter att regelbundet göra en egen samlad bedömning av uppläggningen av tillsynsobjektens interna kapitalutvärdering och kapitalkravet, dvs. samlad bedömning.

Uppläggning av den interna kapitalutvärderingen hos tillsynsobjekten

Tillsynsobjektens kapitalplanering evaluerades utifrån bolagens kapitalplaner och processbeskrivningar av den interna kapitalutvärderingen. Utifrån de erhållna beskrivningarna hade mer än hälften av bolagen lagt upp sin interna kapitalutvärderingsprocess bra. Till denna grupp hörde både stora och små tillsynsobjekt. Å andra sidan verkade det som om en fjärdedel av bolagen inte kände till kraven på intern kapitalutvärdering i reglerna och inte heller hade insett att de själva behöver en intern kapitalutvärderingsprocess.

Standard 4.2 förutsätter bland annat att alla värdepappersföretag och kapitalförvaltande fondbolag ska ha dokumenterat sin interna kapitalutvärderingsprocess i en beskrivning som godkänts av högsta ledningen samt att de regelbundet ska uppdatera sin kapitalplan. Bolagens interna kapitalutvärdering ska vara integrerad i strategin, budgeteringen eller annan årsplanering, och dokumentationen om den interna kapitalutvärderingen ska godkännas av styrelsen. Bolagen ska utvärdera sin affärsverksamhet och utvecklingen av kapitalbasen över en period på tre år och uppdatera bedömningen årligen.

Hantering av operativa och övriga risker hos tillsynsobjekten

En fjärdedel av bolagen hade varken identifierat eller analyserat de operativa riskerna tillräckligt bra, trots att hanteringen av operativa risker spelar en viktig roll med tanke på stabiliteten i värdepappersföretagens och de kapitalförvaltande fondbolagens verksamhet. När det gällde de övriga riskerna var situationen något bättre.

I fråga om de operativa riskerna var det vanligt att tillsynsobjekten hade identifierat de risker som hänför sig till interna processer, anställda, juridiska frågor och datasystem samt rutiner vid kundgränssnittet. När det gällde de övriga riskerna hade tillsynsobjekten i de flesta fall identifierat koncentrations- och anseenderiskerna.

En stor del av bolagen hade inte heller identifierat eller analyserat omvärldsriskerna. Endast knappt hälften av bolagen hade gjort en kvantitativ analys av omvärldsriskerna och testat kapitaltäckningen med hjälp av stresscenarier.

En del av bolagen hade inte uppfattning om grundtanken bakom den interna kapitalutvärderingen, dvs. att avsätta kapital för att täcka de risker som hänför sig just till den egna verksamheten. Till de bolag som hade identifierat och analyserat riskerna bristfälligt eller dåligt hörde både stora och små aktörer.

Standard 4.2 förutsätter att tillsynsobjektet har gjort en omfattande identifiering och analys av sina egna operativa risker och definierat kapitalbehovet på ett konsekvent sätt. Dessutom ska tillsynsobjektet identifiera och analysera eventuella andra risker enligt standard 4.2 och för dem beräkna kapitalbehovet i eurobelopp.

Organisation av tillsynsobjektens interna styrning

Dokumenten om organisationen av intern styrning i bolagen visade att det i en betydande del av bolagen fanns brister i styrelsearbetet och organisationen av den interna kontrollen och compliance-funktionen åtminstone när det gällde dokumentationen. Vid evalueringen granskades protokoll från styrelsemötena och rapporter från den interna revisionen och compliance-funktionen.

Den interna kapitalutvärderingen och kapitalplaneringen är en del av tillsynsobjektets interna styrning och utgör tillsammans med riskhanteringen och den interna kontrollen en helhet där principerna för kapitalutvärdering är anslutna till principerna för intern styrning.

Tillsynsobjektets styrelsearbete, interna kontroll och compliance-funktion ska organiseras på det sätt som avses i Finansinspektionens standarder 1.3 Intern styrning och 4.1 Organisation av intern kontroll samt så att tillsynsobjektets verksamhet och verksamhetssätt har dokumenterats hos bolagets förvaltning.

Finansinspektionens årliga samlade bedömning

Finansinspektionen gör en bedömning av uppläggningen av tillsynsobjektens interna kapitalutvärdering, dvs. en årlig samlad kapitalbedömning av värdepappersföretagen och de kapitalförvaltande fondbolagen. Finansinspektionen använder bedömningen som stöd vid planeringen av tillsynsåtgärder.

Nästa bedömning av värdepappersföretagen och de kapitalförvaltande fondbolagen görs hösten 2013. Då evalueras bolagen utgående från standarderna 4.2, 1.3 och 4.1.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Nina Sjöman, telefon 010 831 5249 eller e-post nina.sjoman(at)fiva.fi.