Tillsynsmeddelande 3.1.2013 – 2/2013

EIOPA har publicerat ett utlåtande om interimistiskt förfarande för Solvens II

EIOPA publicerade den 20 december 2012 ett yttrande om interimistiskt förfarande för Solvens II eftersom införandet av det slutliga regelverket är försenat.

EIOPA har som mål att under 2013 publicera riktlinjer för intern styrning i försäkringsföretag, inklusive risk- och solvensbedömningen ORSA, för förgranskning av interna modeller och för rapportering till tillsynsmyndigheten. Det slutliga innehållet i riktlinjerna är ännu inte färdigt och ett offentligt samråd om riktlinjerna kommer att arrangeras under våren. Riktlinjerna bör införas av de nationella tillsynsmyndigheterna från och med 2014. De nationella tillsynsmyndigheterna ska informera EIOPA om införandet av riktlinjerna eller om orsakerna varför de inte avser att iaktta dem.

Målet med förfarandet är att främja förberedelserna för Solvens II och att stärka en riskbaserad tillsyn. Under 2013, efter att innehållet i riktlinjerna bekräftats, tar Finansinspektionen närmare ställning till på vilket sätt EIOPAs riktlinjer kommer att tillämpas i Finland.

EIOPAs utlåtande finns i sin helhet på EIOPAs webbplats

  • https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions/index.html.

Ytterligare information lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528.