Tillsynsmeddelande 8.4.2013 – 26/2013

EIOPA har gett ut samrådsdokument gällande anvisningar inför Solvens II

Samrådsdokumentet gäller anvisningarna om förvaltningssystem inklusive riskhantering och riskbedömning utifrån ORSA-principerna, rapportering och förhandsgodkännande av interna modeller. Samrådstiden går ut den 19 juni 2013. EIOPAs mål är att ge ut anvisningarna i höst, och de ska iakttas från och med den 1 januari 2014.

Finansinspektionen uppmanar till att ta del av anvisningarna.

Finansinspektionen arrangerar ett möte om interimistiska anvisningar måndagen den 3 juni 2013 kl. 13–16. Kallelsen till mötet skickas separat.


Närmare upplysningar lämnas av

jurist Anne Hakkila, telefon 010 831 5512.

Bilaga 

EIOPAs meddelande