Tillsynsmeddelande 29.11.2013 – 77/2013

ECB:s rekommendationer för säkra mobilbetalningar ute på offentligt samråd

Europeiska centralbanken (ECB) skickade den 20 november 2013 ut rekommendationer för säkra mobilbetalningar (Recommendations for the security of mobile payments) på offentligt samråd. Rekommendationerna har beretts i de europeiska tillsynsmyndigheternas och centralbankernas gemensamma arbetsgrupp European Forum on the Security of Retail Payments.

Syftet med rekommendationerna är att ta fram harmoniserade minimikrav för säkra mobilbetalningar och att på så sätt främja bekämpning av missbruk vid betalningar och öka konsumenternas förtroende för betalningssäkerheten.

Rekommendationerna kommer att gälla alla tillhandahållare av betaltjänster som avses i betaltjänstlagen och lagen om betalningsinstitut och som tillhandahåller tjänster för mobilbetalning via internet, så som

  • kontaktlös betalning med mobil enhet (t.ex. NFC)
  • betalning med en app som är nedladdad i en mobil enhet 
  • betalning via en teleoperatörs kanaler (t.ex. SMS).

Rekommendationerna kommer att verkställas utifrån den gällande lagstiftningen. De myndigheter som är med i forumet har förbundit sig att främja verkställandet av rekommendationerna i sin egen reglering och övervaka att rekommendationerna iakttas. 

Pressmeddelandet om samrådsdokumentet samt rekommendationerna finns på ECB:s webbplats.  

Yttranden kan lämnas in fram till den 31 januari 2014. De ska skickas direkt till Europeiska centralbanken.

Mer information

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5218, och 
  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5358.