Tillsynsmeddelande 27.5.2013 – 40/2013

EBA ber om yttranden om utkasten till en teknisk standard för tillsyn av kapitalbas – del 3

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 23 maj 2013 på sin webbplats del 3 av utkasten till tekniska standarder för tillsyn av kapitalbas (RTS). Utkasten till tekniska tillsynsstandarder kommer att införlivas i en gemensam regelbok vars syfte är att bidra till en samordnad reglering inom Europa och speciellt höja kvaliteten på kapitalbasen i kreditinstitut och värdepappersföretag.

Syftet med dessa RTS-utkast är att definiera

  1. breda marknadsindex (broad market indices), 
  2. kalkyleringen av minoritetsintressen som får inräknas i kapitalbasen och
  3. avdrag av indirekta och syntetiska innehav från kapitalbasen.

Utkasten baserar sig på det förestående förslaget till EU-förordning om kapitaltäckning (s.k. CRR), i vilken har fogats kompletterande befogenheter för EBA att upprätta dessa utkast.

Samrådstiden pågår till den 18 juli 2013, och en utfrågning om samrådet ordnas i London den 24 juni 2013.

Samrådsremissen (EBA-CP-2013-17) och RTS-utkasten finns på EBA:s webbplats. Där finns också anvisningar för yttranden och för anmälan till utfrågningen.

Vänligen skicka yttrandena till EBA även Finansinspektionen för kännedom till adressen EBA-coordinator(at) finanssivalvonta.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319, e-post minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi