Tillsynsmeddelande 22.4.2013 – 30/2013

EBA ber om yttranden om godkännandeförfarandet vid betydande utvidgningar eller ändringar av interna modeller i utkastet till tekniska standarder för genomförande

EBA har på sin webbplats publicerat ett samrådsdokument om utkastet till tekniska standarder för genomförande. Dokumentet preciserar godkännandeförfarandet vid betydande utvidgningar eller ändringar av de interna modeller som används vid beräkningen av kapitaltäckningen.

Remisstiden går ut den 11 juni 2013. Samrådet om utkastet arrangeras i London den 13 maj 2013.

Utkastet till genomförandestandard gäller interna modeller vid beräkningen av kapitalkravet för kreditrisk (IRBA-modeller), operativ risk (AMA) och marknadsrisk (IMA) och bygger på utkastet till EU:s kapitalkravsförordning (CRR). Standarden kommer att införlivas i en gemensam regelbok vars syfte är att bidra till en samordnad reglering inom Europa.

Samrådsremissen (EBA-CP-2013-02) och det tillhörande standardutkastet finns på EBAs webbplats.

Yttrandena som tillsänts EBA ska också lämnas till Finansinspektionen för kännedom. Adressen är EBA-coordinator(at)fiva.fi.

Upplysningar lämnas av

  • IRBA: ledande riskexpert Irma Soinio, telefon 010 831 5262 och e-post irma.soinio(at)fiva.fi
  • IMA: ledande riskexpert Antti Olkinuora, telefon 010 831 5212 och e-post antti.olkinuora(at)fiva.fi
  • AMA: riskexpert Tuomo Malin, telefon 010 831 5324 och e-post tuomo.malin(at)fiva.fi.