Tillsynsmeddelande 27.6.2013 – 51/2013

Baselkommittén kräver effektivt samspel mellan banktillsynen och revisorerna

Enligt Baselkommittén avslöjade finanskrisen inte bara svagheter i bankernas interna kontroll och styrningspraxis utan den lyfte även fram behovet av att utveckla kvaliteten på bankernas revision. Baselkommittén anser att revisionen utgör en integrerad del av tillsynssystemet där en revision av hög kvalitet främjar fortsatt ekonomisk stabilitet inom finanssektorn.

Baselkommittén har publicerat samrådsdokumentet External Audits of Banks vars samrådstid gick ut den 21 juni 2013.1 Dokumentet kommer att ersätta kommitténs tidigare dokument The relationship between banking supervisors and bank´s external auditors2 och External audit quality and banking supervision3. Samtidigt offentliggjorde Baselkommittén sitt brev med kommentarer till International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), dvs. organet som utarbetar revisionsstandarder. I brevet uppmanar kommittén normgivaren att utveckla revisionsstandarderna så att strängare instruktioner kan tillämpas i bankernas revisioner.

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) kommer senare att göra en bedömning av Baselkommitténs initiativ ur den europeiska banktillsynens perspektiv.

Banktillsynsmyndighetens förväntningar upptagna i 16 rekommendationer

Baselkommittén föreslår 16 rekommendationer som enligt kommittén kommer att utveckla revisionskvaliteten och därigenom bidra till en effektivare banktillsyn och en stabilare finansmarknad.

Rekommendationerna kan delas upp i fyra huvudområden

  • hur revisorerna kan utföra sina uppgifter på ett effektivare sätt (rekommendationerna 1–6)
  • hur bankernas revisionskommittéer kan främja revisionskvaliteten i sin tillsyn över revisorerna (rekommendationerna 7–11)
  • hur ett nära samarbete mellan revisorerna och banktillsynsmyndigheterna kan främja förmedlingen av nyttig information mellan parterna (rekommendationerna 12–14)
  • hur en regelbunden kommunikation mellan banktillsynsmyndigheterna och revisorernas övervakare kan främja bankernas revisionskvalitet (15–16).

Rekommendationerna ska iakttas enligt proportionalitetsprincipen vilket innebär att bankens eller koncernens storlek, komplexitet, struktur, ekonomiska betydelse och riskprofil påverkar tillämpningen. De nationella banktillsynsmyndigheternas uppgift ska vara att förmedla innehållet i rekommendationerna till tillsynsobjekten och deras revisorer.

Finansinspektionen anser att de rekommendationer som Baselkommittén har föreslagit främjar revisionskvaliteten hos såväl bankerna som Finansinspektionens övriga tillsynsobjekt.

Effektiv samverkan mellan revisorer, revisionskommittéer, banktillsynsmyndigheter och revisorernas övervakare

Rekommendationerna om förbättring av bankernas revisionskvalitet handlar om revisorers specialkompetens, oberoende ställning, yrkesmässiga omdöme och kvalitetskontroll. Baselkommittén betonar även god revision av specialområdena i bankernas bokslut. Redovisning till verkligt värde, värdering av lån, uppgifter som upptas i bokslutet och bedömning av kontinuiteten i verksamheten kräver specialkompetens och grundligt yrkesmässigt omdöme av revisorn i syfte att genomföra en revision av hög kvalitet.

Baselkommittén anser att effektiviteten i revisionskommittéernas övervakning av revisorerna är en annan viktig faktor som kan bidra till en bättre revisionskvalitet4. En effektiv övervakning förutsätter ett direkt och öppet samspel med ömsesidig respekt mellan revisionskommittén och revisorn. Vidare anser Baselkommittén att revisionskommittéerna ska vara bildade på förnuftiga grunder och att de ska sköta sina övervakningsuppgifter på ett ansvarsfullt och kompetent sätt. Övervakningsuppgifterna hänför sig bland annat till beredning av valet av revisor, revisorns oberoende ställning, revisionsarvoden och uppföljning av revisorns arbete.

Baselkommittén anser även att relationen mellan banktillsynsmyndigheten och revisorn och kommunikationen mellan banktillsynsmyndigheten och revisorernas övervakare är väsentliga faktorer när det gäller att förbättra revisionskvaliteten. Baselkommittén betonar att såväl banktillsynsmyndigheterna som revisorerna besitter gott om information som är av vikt för högklassigt utförande av den andra partens uppgifter. Förmedling och utnyttjande av sådana uppgifter bör främjas genom samverkan.

Ett öppet samspel mellan banktillsynsmyndigheten och revisorernas övervakare har för första gången tydligt inkluderats i främjandet av stabiliteten på finansmarknaden. Båda tillsynsmyndigheterna delar ett starkt intresse för att säkerställa revisionskvaliteten. På grund av banktillsynsmyndigheternas speciella uppdrag och position kan banktillsynsmyndigheterna på finansmarknaden känna igen situationer som eventuellt har samband med revisionskvaliteten såväl sektor- som bankspecifikt. Baselkommittén anser att utbyte av information inte bara främjar effektiviteten i revisionstillsynen utan indirekt även banktillsynen.

Närmare upplysningar lämnas av

redovisningsexpert Ingalill Aspholm, telefon 010 831 5347.

Bilaga

Rekommendationernas fyra huvudområden

1) Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Documents, External Audits of Banks, Issued for comment by 21 June 2013, March 2013, http://www.bis.org/publ/bcbs244.htm.
2) Basel Committee on Banking Supervision, The relationship between banking supervisors and banks´external auditors, January 2002, http://www.bis.org/publ/bcbs87.htm.
3) Basel Committee on Banking Supervision, External audit quality and banking supervision, December 2008,  http://www.bis.org/publ/bcbs146.htm.
4) De uppgifter för revisionskommittén som Baselkommittén nämner ska förstås som förberedande uppgifter som bistår styrelsen. Revisionskommitténs uppgifter kan även skötas av hela styrelsen, om banken inte har en särskild revisionskommitté.