Tillsynsmeddelande 13.2.2013 – 12/2013

Bankernas praxis vid fastställande av Euribor

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 11 januari 2013 rekommendationer om tillsyn av banker som deltar i Euribor-panelen, EBA Recommendations on supervisory oversight of activities related to banks´ participation in the Euribor panel. Syftet med rekommendationerna är att stärka den interna styrningen och kontrollen i de banker som deltar i Euribor-panelen.

I EBAs rekommendationer ställs särskilda krav för tillsynsmyndigheternas tillsyn över de berörda bankerna, såsom att myndigheterna ska se till att processen för fastställande av referensräntor beaktas i bankens policy för riskhantering och riskkontroll. Rekommendationerna förutsätter att de berörda bankerna ska ha fastställda instruktioner för fastställande av referensräntor. Instruktionerna ska på det sätt som definieras närmare i EBAs rekommendationer ta hand om för hur intressekonflikter kan undgås och fastställa tillräckliga metoder för internkontroll för att banken ska kunna säkerställa att instruktionerna iakttas. Finansinspektionen iakttar EBAs rekommendationer inom tillsynen.
 
Samtidigt publicerade EBA och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA tillsammans samrådsdokumentet Principles for Benchmarks-Setting Processes in the EU. I dokumentet behandlas principer för beräkning av referensräntor och referensnivåer samt krav på beräkningsprocesser. De banker som deltar i Euribor-panelen ska iaktta principerna efter att konsultationen slutförts, dvs. vid utgången av april 2013. FI kontaktar de berörda bankerna separat.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Marja Nykänen, telefon 010 831 5247.