Tillsynsmeddelande 18.12.2014 – 86/2013

Anvisningar om förberedelser för Solvens II träder i kraft 1.1.2014

Finansinspektionen sätter i kraft de riktlinjer som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) publicerade den 31 oktober 2013

 • Riktlinjer för företagsstyrningssystem (EIOPA-CP-13/08)
 • Riktlinjer för den framåtblickande bedömningen av egna risker (i enlighet med Orsaprinciperna) (EIOPA-CP-13/09)
 • Riktlinjer om förhandsgranskning av interna modeller (EIOPA-CP-13/011)
 • Riktlinjer för lämnande av information (EIOPA-CP-13/010) samt tekniska bilagor I–VI.

EIOPAs riktlinjer har utfärdats för de nationella tillsynsmyndigheterna. Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att de företag och organisationer som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar EIOPAs riktlinjer ovan.

Genom riktlinjerna bereder man sig på införandet av Solvens II den 1 januari 2016.

Finansinspektionens anvisningar gäller alla liv-, skade- och återförsäkringsbolag. De anvisningar som gäller grupper tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar som är de högsta moderföretagen i försäkringsgrupper enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen. Anvisningarna tillämpas emellertid inte på högsta moderföretag som hör till sådana finans- eller försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat där andelen företag i finansbranschen är större än andelen företag i försäkringsbranschen.

Finansinspektionens anvisningar träder i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare information lämnas på Finansinspektionen av

 • avdelningschef Marja Nykänen, telefon 010 831 5247, marja.nykanen(at)fiva.fi
 • byråchef Seppo Juutilainen, telefon 010 831 5520, seppo.juutilainen(at)fiva.fi. (Anvisningar om företagsstyrningssystem och om den framåtblickande bedömningen av egna risker)
 • ledande riskexpert Vesa Ronkainen, telefon 010 831 5506, vesa.ronkainen(at)fiva.fi. (Anvisningar om förhandsgranskning av interna modeller)
 • redovisningsexpert Reija Anttila, telefon 010 831 5343, reija.anttila(at)fiva.fi. (Anvisningar om lämnande av information)

Bilagor

 • Anvisningar om företagsstyrningssystem 21/2013
 • Anvisningar om den framåtblickande bedömningen av egna risker 22/2013
 • Anvisningar om förhandsgranskning av interna modeller 23/2013
 • Anvisningar och bilagor om lämnande av information 24/2013