Tillsynsmeddelande 5.4.2013 – 24/2013

Ändringar i rapporteringen inom försäkringssektorn 1.1.2013

Finansinspektionen har uppdaterat följande rapporter för försäkringssektorn:

  • VB (Tabeller för noter till bokslutet)
  • VD (Solvens)
  • VF (Täckning för ansvarsskuld)
  • VL (Enkät till pensionskassor och -stiftelser)
  • VO (Pensionsförsäkrings halvårsrapport)
  • VP (Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse).

Merparten av uppdateringarna beror på att den temporära lagen gällande pensionsanstalter (853/2008) upphörde att gälla den 31 december 2012 och lagarna 441/2012–445/2012 trädde i kraft den 1 januari 2013. Dessutom har vi gjort separata ändringar i enskilda rapporter eller rapporteringsanvisningar till liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag samt till pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad verksamhet. De nya rapporterna och anvisningarna började gälla den 1 januari 2013 och tillämpas från och med rapporteringstidpunkten den 31 mars 2013.

Närmare upplysningar om ändringarna samt de uppdaterade rapporterna finns i Distributionstjänsten.

Rapporteringsanvisningarna finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare information

ledande matematiker Tarja Taipalus, telefon 010 831 5266.