Offentlig delgivning: fastställandet av Finnairin Eläkesäätiös stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt pensionsstiftelsen Finnairin Eläkesäätiös stadgeändringar fr.o.m. den 4 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1288).

Beslutet hålls tillgänglig hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Beslutet finns tillgängligt i 30 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Finansinspektionen, den 9 januari 2023