Offentlig delgivning 25.9.2023: fastställandet av Huhtamäki Oyj:n Eläkesäätiö:s stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt Huhtamäki Oyj:n Eläkesäätiö:s stadgeändringar den 21 september 2023 (ärendenummer FIVA/2023/1090).

Beslutet hålls tillgänglig hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Beslutet finns tillgängligt i 37 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Finansinspektionen, den 25 september 2023