Offentlig delgivning: fastställandet av Reka Eläkekassas stadgeändringar

Som offentlig delgivning meddelas att Finansinspektionen har fastställt pensionskassan Reka Eläkekassas stadgeändringar fr.o.m. den 8 december 2022 (ärendenummer FIVA/2022/1746).

Beslutet hålls tillgänglig hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Beslutet finns tillgängligt i 30 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Finansinspektionen, den 12 december 2022