Offentlig delgivning 1.11.2023: Fastställandet av Sandvik Eläkesäätiö:s stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt Sandvik Eläkesäätiö:s stadgeändringar fr.o.m. den 27 oktober 2023 (ärendenummer FIVA/2023/1227).

Beslutet hålls tillgänglig hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Beslutet finns tillgängligt i 37 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Finansinspektionen, den 1 november 2023