Offentlig delgivning 30.11.2022 – 3/2022

Simula Invest Oy och Aarne Simula har beviljats undantag från tidsfristerna enligt 11 kap. 22 § och skyldigheten att lämna erbjudande enligt 19 § i värdepappersmarknadslagen avseende Soprano Oyj

Finansinspektionens beslut FIVA/2022/1397

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 14 november 2022 beviljat Simula Invest Oy och Aarne Simula undantag från tidsfristerna enligt 11 kap. 22 § 2 mom. och skyldigheten att lämna erbjudande enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen avseende Soprano Oyj.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 21 december 2022 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 30 november 2022 på Finansinspektionens webbplats, i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 09 183 5366.

Helsingfors 30.11.2022

Finansinspektionen

Beslut (på finska, pdf)