Offentlig delgivning 12.8.2022 – 2/2022

Inission AB (publ) har beviljats undantag från tidsfristen enligt 11 kap. 22 § i värdepappersmarknadslagen för att inleda förfarandet med uppköpserbjudande avseende Enedo Oyj

Finansinspektionens beslut FIVA/2022/958

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 1 augusti 2022 beviljat Inission Ab (publ) undantag från tidsfristen enligt 11 kap. 22 § i värdepappersmarknadslagen att inom en månad efter det att erbjudandet offentliggjorts inleda förfarandet med uppköpserbjudande avseende Enedo Oyj.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 2 september 2022 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 12 augusti 2022 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av marknadsövervakare Merja Elo, telefon 09 183 5225.

Helsingfors 12 augusti 2022

Finansinspektionen

Beslut (på finska, pdf)

Denna delgivning ersätter Finansinspektionens allmänna delgivning i samma ärende av den 5 augusti 2022 på grund av ett fel i dess svenskspråkiga version.