Offentlig delgivning 17.9.2021 – 4/2021

Finansinspektionen har beviljat Rettig Group Oy Ab och Rettig Capital Oy Ab undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Virala Acquisition Company Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 17/02.05.05/2021

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 7 september 2021 beviljat Rettig Group Oy Ab och Rettig Capital Oy Ab undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Virala Acquisition Company Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 8 oktober 2021 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 17 september 2021 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, puh. 09 183 5366.

Helsingfors 17 september 2021

Finansinspektionen

Beslut (på finska, pdf)