Offentlig delgivning 17.8.2016 – 11/2016

Undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Restamax Oyj enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr FIVA 10/02.05.05/2016

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 1 juli 2016 beviljat Mr Max Oy, Timo Laine, Laine Capital Oy, Mikko Aartio, PIMU Capital Oy och Eiramax Oy undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Restamax Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

​Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 7 september 2016 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 17 augusti 2016 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 17 augusti 2016

Finansinspektionen

Beslut (pdf, på finska)