Offentlig delgivning 2.12.2016 – 17/2016

Liechtensteins tillsynsmyndighet informerar om likvidation av försäkringsbolag och utnämning av utredare

​Liechtensteins tillsynsmyndighet Financial Market Authority (FMA) har den 18 november 2016 meddelat att domstolen (Fürstliches Landgericht) inleder ett likvidationsförfarande i försäkringsbolaget Gable Insurance AG. Som utredare har utnämnts Batliner Wanger Batliner Attorneys at Law Ltd, till vilken förfrågningar som gäller försäkringstagarnas och andra parters rättsliga ställning ska riktas (gable@bwb.li).

Som en följd av likvidationsförfarandet har försäkringsbolaget bl.a. förbjudits att fritt disponera över sina tillgångar. FMA fortsätter enligt Liechtensteins lag om försäkringstillsyn (Versicherungsaufsictsgesetz 128 § 5) att vidta åtgärder för att återkalla försäkringsbolagets verksamhetstillstånd.

Domstolens beslut att inleda likvidationsförfarande publicerades i Liechtensteins officiella tidning den 18 november. Enligt Liechtensteins lag om försäkringsavtal (Versicherungsvertragsgesetz 31 § 1) upphör försäkringsavtalet automatiskt efter att fyra veckor förflutit från det datum när beslutet om inledande av likvidationsförfarande offentliggjordes.

FMA informerar om ärendet på sin webbplats (www.fma-li.li).

Detta delgivande från Finansinspektionen i Finland har lämnats enligt 15 a och 15 b § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).