Offentlig delgivning 28.10.2015 – 5/2015

Undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Vaahto Group Plc Abp enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 14/02.05.05/2015

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 20 oktober 2015 beviljat Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen, HML Finance Oy, Jouko Peräaho, Jonni Peräaho, Timo Lindström, Ilona Lindström, Risto Lindström och för det Uutechnic Oy som uppstår vid delningen av (det tidigare) Uutechnic Oy undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Vaahto Group Plc Abp enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 18 november 2015 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 28 oktober 2015 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 28 oktober 2015

Finansinspektionen

Beslut (pdf, på finska)