Offentlig delgivning 28.5.2013 – 9/2013

Ungerns tillsynsmyndighets kungörelse om nedläggning av försäkringsbolag

Ungerns tillsynsmyndighet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete informerade den 16 maj 2013 om ett meddelande av en ungersk ansvarig domstol för företagsregistrering den 2 maj 2013 om nedläggning av försäkringsbolaget AIM Altalános Biztosító Zrt, som har varit försatt i likvidation. Fordringsägarna ska inom 40 dagar efter sistnämnda datum lämna sina krav till likvidatorn. Likvidator är Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.

Ungerns tillsynsmyndighet meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Detta meddelande om ungerska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008.