Offentlig delgivning 6.5.2013 – 8/2013

Finansinspektionen har beviljat Veli-Matti Kärkkäinen undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Kesla Oyj enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr FIVA 3/02.05.05/2013

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 23 april 2013 beviljat Veli-Matti Kärkkäinen undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Kesla Oyj enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats och fram till den 27 maj 2013 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 6 maj 2013 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 6 maj 2013

Finansinspektionen

Bilaga

Beslut (pdf, på finska)