Offentlig delgivning 14.8.2013 – 12/2013

Finansinspektionen har beviljat Inission AB, FBM Consulting AB och Fredrik Berghel undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Incap Abp enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 6/02.05.05/2013

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 6 augusti 2013 beviljat Inission AB, FBM Consulting AB och Fredrik Berghel undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Incap Abp enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats och fram till den 5 september 2013 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 14 augusti 2013 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 14 augusti 2013

Finansinspektionen

Bilaga

Beslut (pdf, på finska)