Rapporteringsmeddelande 25.1.2023 – 4/2023

Kommissionens genomförandeförordning vad gäller tillsynsrapportering av riskkoncentrationer och transaktioner inom det finansiella konglomeratet | EIOPA, EBA

I Europeiska unionens Officiella tidning publicerades den 19 december 2022 (L 324/55) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2454 av den 14 december 2022 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG vad gäller tillsynsrapportering av riskkoncentrationer och transaktioner inom det finansiella konglomeratet. Genomförandeförordningen preciserar rapporteringens innehåll och format som förutsätts i direktiv 2003/87/EC.

Genomförandeförordningen trädde i kraft den 20:e dagen efter att den offentliggjordes och den tillämpas från och med den 31 december 2023.


Närmare upplysningar lämnas av

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • S2Helpdesk(at)fiva.fi