Rapporteringsmeddelande 9.8.2023 – 33/2023

Resultatet av användarenkäten om Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen lät på våren göra en användarenkät bland rapportörerna om det nya rapporteringssystemet. Enkätresultaten finns tillgängliga från denna länk.Utifrån responsen har det nya rapporteringssystemet och införandet av det i genomsnitt lyckats bra, men det finns fortfarande tydliga utvecklingsobjekt i systemet.

Det nya systemet fick totalbetyget 3,5

De som svarade på enkäten gav det nya rapporteringssystemet totalbetyget 3,5. Systemets användbarhet fick å sin sida medelbetyget 3,4. Bedömningsskalan var 1–5 (1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Varken dåligt eller bra, 4=Bra, 5=Mycket bra).

Vi har lyckats med kommunikationen och att göra informationen lättillgänglig

De som svarade på enkäten ansåg att vi lyckats med kommunikationen och tillgängligheten till informationen. Av dem som svarade på enkäten upplevde 79 procent att de fått tillräckligt med information om det nya rapporteringssystemet och införandet av det, och 68 procent ansåg även att användarutbildningen varit tillräcklig. Enligt 71 procent av dem som svarade är det lätt att hitta det nya rapporteringssystemet och dess bruksanvisningar på Finansinspektionens webbplats, och en lika stor andel upplevde också att de fått tillräckligt med vägledning i problemsituationer. Bedömningsskalan var 1–5 (1=Helt av annan åsikt, 2=Av annan åsikt, 3=Varken av samma eller annan åsikt, 4=Av samma åsikt, 5=Helt av samma åsikt). I procenttalen ingår den andel som svarade "4=Av samma åsikt" eller "5=Helt av samma åsikt" av alla som svarade på enkäten.

Systemet behöver förbättras vad gäller oriktiga valideringsfel och svårtolkade felmeddelanden

Enligt dem som svarade på enkäten gällde de vanligaste problemsituationerna oriktiga validerings-fel som orsakades särskilt av felaktiga rapporteringsskyldigheter samt EGDQ-kontroller. Många lyfte även fram svårigheterna att lokalisera orsaken till felen på grund av svårtolkade felmeddelanden. Avhjälpandet av problemsituationer har även försvårats av rapportörernas korta testningstid som i sin tur berott på att publikationerna fördröjts. Finansinspektionen känner igen ovan nämnda problem och strävar utifrån dem att utveckla systemet tillsammans med systemleverantören. Finansinspektionen strävar efter att i fortsättningen även tillhandahålla en testbar version av rapporteringshelhetens för rapportörerna innan den slutliga versionen publiceras.

Slutledningar och fortsatta åtgärder

Utifrån responsen har det nya rapporteringssystemet och införandet av det i genomsnitt lyckats bra, men det finns fortfarande tydliga utvecklingsobjekt i systemet. Förutom att lösa de problem-situationer som påpekats strävar vi efter att genomföra de utvecklingsidéer som gavs i svaren, t.ex. att förenkla vyerna och att lägga till färger som skiljer åt valideringstjänsten och produktions-miljön från varandra.

Sammanlagt 28 personer svarande på enkäten. Vi tackar alla som svarade på enkäten!

Närmare upplysningar lämnas av:

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi