Rapporteringsmeddelande 11.10.2022 – 28/2022

Datainsamlingar har lagts till i rapportörsportal för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA

I Finansinspektionens nya rapporteringssystems rapportörsportal har lagts till datainsamlingar.

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportörerna ska ha användarrättigheter innan de första gången loggar in i rapportörsportalen. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om rättigheterna till det nya rapporteringssystemet. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller även egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten.

Rapportörsportal innehåller rapporteringsskyldigheterna för de samfund som ska lämna in följande datainsamlingar:

  • AE (Rapportering av inteckning av tillgångar)
  • COREP ALMM (Likviditetsövervakningsmått)
  • COREP FRTB (En grundlig revidering av kapitaltäckningsreglerna för handelsportföljen)
  • COREP LCR DA (Likviditetstäckningskrav)
  • COREP LE (Stora exponeringar)
  • COREP LR (Kapitaltäckning)
  • COREP NSFR (Krav på kapitalanskaffning)
  • COREP OF (Kapitalbas)
  • COVID19 (Ytterligare rapportering med anledning av covid-19-situationen)
  • FINREP (Rapportering av finansiell information)
  • GSII (Tilläggsrapportering för specificering och fastställandet av G-SII buffertar)
  • IF CLASS2 (Värdepappersföretagens tillsynsrapportering)
  • SBPIMV (Supervisory Benchmarking Portfolios)

Vi ber användarna att underrätta Finansinspektionen om eventuella brister i rapporteringssystemet. Kända problem i rapportörsportalen.

Ovan nämnda datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 30 september 2022.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats: Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn.

Det går att logga in i rapportörsportal via följande webbadress: https://rapportering.finanssivalvonta.fi.

Närmare information

  • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
  • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om EBA rapportering:
    EBAReportingHelpdesk@fiva.fi
  • Frågor om förnyande av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem(at)fiva.fi