Rapporteringsmeddelande 1.8.2022 – 18/2022

Solvens II taxonomiversion 2.7.0 för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag | EIOPA

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA publicerade taxonomiversion 2.7.0 för Solvens II -rapporteringen. Dokumentation finns på EIOPAs webbplats.

2.7.0 innehåller 26 nya och 24 ändrade valideringar. För rapporteringen av den europeiska privata pensionsprodukten (PEPP) lades S.52.01-blanketterna till och blanketterna för förteckningen över tillgångar och grundläggande information ändrades. För vidare information se List of Validations, Detailed Change Log och Annotated Templates på EIOPAs webbplats.

2.7.0 Hotfix publiceras i början av november. Hotfix inkluderar korrigeringar och möjligt ändringar i valideringar.

Den nya taxonomin används fr.o.m. årsrapporteringen 2022 och kvartalsrapporteringen Q4 2022.

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen:
    S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi