Rapporteringsmeddelande 15.7.2022 – 16/2022

Rapportörsportalen i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har öppnats | EBA

Rapportörsportalen i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har öppnats för produktionsrapportering.

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportören ska ha användarrättigheter som beviljats av det rapporterande företaget i Suomi.fi-tjänsten innan den första inloggningen i rapportörsportalen görs. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller även egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten.

När rapportörsportalen öppnas innehåller den rapporteringsskyldigheterna för de samfund som ska lämna in följande rapporter:

  • COREP LCR DA (Likviditetstäckningskrav)
  • COREP ALMM (Likviditetsövervakningsmått)

Ovan nämnda rapporter ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 31 juli 2022. Andra än ovan nämnda EBA ITS-rapporter överförs till det nya rapporteringssystemet enligt uppgifterna fr.o.m. den 30 september 2022.

Rapporteringsportalens bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionens anvisningar för rapportering av ekonomisk ställning och risker i företag under tillsyn.

Det går att logga in i rapportörsportalen via följande webbadress: https://rapportering.finanssivalvonta.fi.

Närmare information

Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem(at)fiva.fi