Rapporteringsmeddelande 14.6.2021 – 15/2021

Revidering av rapporteringssystemet

Invoke har valts till leverantör

Finansinspektionen har valt Invokes system e-Regulatory till nytt rapporteringssystem. Ett projekt för leverans av rapporteringssystemet inleddes med Invoke vid utgången av maj 2021.

De första rapporteringarna överförs till det nya systemet på sommaren 2022

Systemrevideringen gäller rapporteringshelheterna EBA ITS, EIOPA ITS, ESMA och de nationella rapporteringarna (Virati). Rapporterna ska skickas till det nya systemet från och med nedan stående datum. Den slutliga tidtabellen preciseras under våren 2022.

Tidpunkt Rapporteringshelhet
31.7.2022 COREP LCR DA och ALMM
30.9.2022 FINREP, COREP OF, LR, LE, SBP CR, SBP RM, SBP IMV, NSFR, FP, REM HE, REM BM, GSII, FRTB, AE, COVID-19 och IF
31.12.2022 Solvens 2, Pension Fund, Pan-European Personal Pension Product samt de nationella rapporteringarna S, R, LTC, RA och V
31.3.2023 AIFMD, CSDR 7, CSDR 9 och MMF

Tidtabellen för andra än de ovan nämnda fem nationella rapporteringarna preciseras under våren 2022.

Portal för rapportörernas bruk

I det nya rapporteringssystemet kommer rapportörerna att få tillgång till en rapportörsportal, i vilken finländska och utländska rapportörer identifieras och befullmäktigas via tjänsten suomi.fi. Kommunikationen mellan Finansinspektionen och rapportören sker via rapportörsportalen. Kommunikation via e-post frångås.

Rapporterna lämnas i portalen eller via gränssnittet

Rapportörens rapportörspecifika rapporteringsskyldigheter framgår av rapportörsportalen. I rapportörsportalen kan rapportören antingen ladda upp egna rapporter eller fylla i webblanketterna för de enskilda rapporteringarna. Rapporterna kan också lämnas till Finansinspektionen direkt via rapportörens eget rapporteringssystem via de gränssnitt som ställs till rapportörernas förfogade (A2A). För CSDR7-, CSDR9- och MMF-rapporteringarna planeras inte några webblanketter, vilket innebär att rapporterna antingen kan laddas upp i rapporteringssystemet i rapportörsportalen eller skickas via gränssnittet.

I det nya rapporteringssystemet är den nationella rapporteringen fortsättningsvis i CSV-format.

Rapportören får respons på sin inlämnade rapport både i rapportörsportalen och via gränssnittet (A2A) direkt till sitt rapporteringssystem. Rapportören kan också ladda ner den inlämnade rapporten och responsen i Excel-format i portalen.

Rapportörernas får tillgång till en testmiljö

Rapportörerna får även tillgång till en testmiljö. Rapportörerna kan skicka rapporter för granskning till testmiljön innan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen.

Produktionen av rapporteringsprogram upphör

Produktionen av Finansinspektionens rapporteringsprogram avslutas i takt med att rapporteringen överförs till det nya rapporteringssystemet. Om rapportören i fortsättningen får ett behov av att använda hjälpmedel i produktionen av rapporter, finns det kommersiella tillämpningar för rapportproduktion på marknaden.

Utbildning och information om det nya systemet

Det kommer att ordnas utbildning om användningen av det nya rapporteringsprogrammet innan det tas i bruk. Anvisningar om rapporteringen kommer att läggas ut på Finansinspektionens webbtjänst. Rapportörerna kan delta i testningen av systemet innan den första rapporteringen börjar på sommaren 2022.

Revideringen av rapporteringssystemet behandlas på ett webbseminarium som ordnas hösten 2021.

Företagen under tillsyn informeras om hur systemrevideringen framskrider i takt med att det finns ny information.

Kontaktinformation

Frågor om revideringen av rapporteringssystemet NewReportingSystem@fiva.fi