Rapporteringsmeddelande 21.4.2020 – 13/2020

Aktuellt om tillsynen över rapporteringstidtabellerna | Nationell rapporterings (Virati)

På grund av coronavirusläget har Finansinspektionen gjort några preciseringar i arbetspensionsbolagens och sjukkassornas rapporteringstidtabeller. Pensionsstiftelserna, pensionskassorna, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassans rapporteringsverktyg är oförändrade. Om tidtabellerna vållar problem, ber vi er att kontakta VIRATIhelpdesk(at)bof.fi.

Avvikande rapporteringstidtabell

Arbetspensionsbolagens och sjukkassornas rapporteringstidpunkter ändras enligt följande:

  Rapport Ursprunglig inlämnings-tidpunkt Ny inlämnings-tidpunkt
Arbetspensionsbolag      
1 VD Solvens 15.5.2020 30.4.
2 VF Täckning av ansvarsskulden 15.5.2020 30.4.
3 VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalten 15.5.2020 30.4.

Då det gäller arbetspensionsbolagens andra rapporter är rapporteringstidtabellerna oförändrade.

Sjukkassor      
4 KA Resultat- och balansräkningsscheman 30.5.2020 30.10.2020

Tillsynsobjekten ska lämna in de dokument som avses i 9 kap. 97 § i lagen om försäkringskassor till Finansinspektionen och genomföra rapporteringen senast inom en månad från det egentliga kassamötet, dock senast 30.10.2020.

Tilläggspensionsanstalternas rapportering

Tilläggspensionsanstalternas rapporteringstidpunkter ändras enligt följande:

Tilläggspensionsanstalter      
5 PF AEE förenklad årsrapport 16.6.2020 11.8.2020
6 PF AEI omfattande årsrapport 16.6.2020 11.8.2020
7 PF QEI kvartalsrapport 2.6.2020 16.6.2020

 

Närmare upplysningar

  • Marketta Lindén, redovisningsexpert
    tfn 09 183 5350 eller marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi