Rapporteringsmeddelande 24.3.2020 – 6/2020

Uppdaterad tabell om rapporteringens omfattning har publicerats | EBA

En uppdaterad FINREP-rapporterings omfattningstabell för kreditmarknadsrapporterare har publi-cerats. Omfattningstabellen beskriver rapporteringsskyldigheten av finansiell information och den kommer att användas med DPM versionen 2.9 från och med 30.06.2020.

Omfattningstabellens tabellnamn kan ändras genom EU-kommissionens beslut.

Tabellen finns på Finansinspektionens webbplats.