Rapporteringsmeddelande 22.8.2019 – 20/2019

EBA har publicerat en ändrad teknisk genomförandestandard (ITS) gällande FINREP- och SBP-rapporteringen – DPM 2.9 tas i bruk | EBA

EBA har publicerat en teknisk genomförandestandard (ITS) gällande DPM-modellen som används i myndighetsrapporteringen samt XBRL-taxonomins FINREP- och SBP-rapportering. Den nu publicerade genomförandestandarden blir bindande lagstiftning först efter att Europeiska kommissionen har godkänt den och publicerat den i Europeiska unionens officiella tidning.

EBA har övergått till en ny modulär publiceringsmodell i och med DPM 2.9-versionen. I den nya publiceringsmodellen publiceras förändringarna i rapporteringsramen vid olika tidpunkter. Förändringarna i rapporteringen träder i kraft från och med tidpunkter som fastställs på basis av publiceringsmodellens tidtabell. Finansinspektionen informerade om COREP-uppdateringen den 20 juni 2019.

Version 2.9 av DPM används i rapporteringen

  • av SBPIMV-modulen från och med 26.9.2019.
  • av SBP-modulen från och med 31.12.2019.
  • av FINREP-modulen från och med 30.6.2020.

EBAs webbsidor om XBRL-taxonomin och DPM-modellen som gäller ITS-rapporteringen

Ändringar i FINREP-rapporteringen (paket 2.9 FINREP)

De viktigaste ändringarna företas i rapporteringen av nödlidande exponeringar. En del av dessa nya rapporteringskrav som gäller nödlidande exponeringar blir tillämpliga endast för företag under tillsyn som överskrider ett visst tröskelvärde.

Rapporteringen av resultaträkningens kostnader har utvidgats särskilt i fråga om administrations- och personalkostnader och å andra sidan har specificeringen av avgifts- och provisionsintäkter och avgifts- och provisionskostnader preciserats. Vissa mindre ändringar har gjorts för att motsvara standarden Leasingavtal (IFRS 16) som trädde i kraft i början av 2019.

Dessutom har nya valideringsregler införts och ändringar har gjorts i de befintliga reglerna.

Ytterligare information:

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi