Rapporteringsmeddelande 20.6.2019 – 16/2019

EBA har publicerat en ändrad teknisk genomförandestandard för kreditinstitut (ITS) gällande COREP-rapporteringen – DPM 2.9 tas i bruk stegvis | EBA

EBA har publicerat en teknisk genomförandestandard (ITS) gällande DPM-modellen som används i myndighetsrapporteringen samt XBRL-taxonomins COREP-rapportering. Den nu publicerade genomförandestandarden blir bindande lagstiftning först efter att Europeiska kommissionen har godkänt den och publicerat den i Europeiska unionens officiella tidning.

EBA har övergått till en ny modulär publiceringsmodell i och med DPM 2.9-versionen. I den nya publiceringsmodellen publiceras förändringarna i rapporteringsramen vid olika tidpunkter. Förändringarna i rapporteringen träder i kraft från och med tidpunkter som fastställs på basis av publiceringsmodellens tidtabell. Finansinspektionen kommer att informera om nya ITS-publiceringar senare.

Version 2.9 av DPM används i rapporteringen

  • av COREP OF, COREP LE och COREP LR modulerna från och med 31.3.2020
  • av COREP ALM och LCR DA modulerna från och med 30.4.2020
  • av COREP NSFR moduler från och med 30.6.2020.

EBAs webbsidor om XBRL-taxonomin och DPM-modellen som gäller ITS-rapporteringen

Ändringar i COREP-rapporteringen (paket 2.9 COR)

Det har gjorts strukturella ändringar i blanketterna C 02.00 och C 05.01, som gäller kapitaltäckningsuppgifter (COREP OF).

När det gäller kreditrisken har blanketterna C 12.00 och C 13.00 slopats. Nya blanketter är C 13.01 och C 14.01. Strukturella ändringar har även gjorts i blanketterna C 09.04 och C 14.00 för kreditrisk.

Det har gjorts flera ändringar i blanketterna C 19.00 och C 20.00 för marknadsrisk.

När det gäller rapporteringen av likviditetstäckningskravet (LCR) slopas blankett C 75.00 och blankett C 75.01 införs i stället. DPM 2.9 ändrar också alla andra LCR-blanketter, till exempel kalkylerna för inflöden och utflöden av lån med säkerhet, finansiering med säkerhet och likviditetsswapparnas byten. Dessutom har det införts en ny blankett C 77.00. På denna blankett listas namnen och specificeringsuppgifter för de enheter som har beviljats ett undantag från tillämpningen av likviditetstäckningskravet (LCR).

En ny kolumn har lagts till blanketten för likviditetetens tilläggsmetrik (ALM) C 67.00.

Mindre ändringar har även gjorts i blanketterna C 07.00 och C 17.01.

Dessutom har nya valideringsregler införts och ändringar har gjorts i de befintliga reglerna.

Resolutionsrapportering (paket 2.9 RES)

DPM 2.9-versionen innehåller rättelser till version DPM 2.8.1.1 av resolutionsrapporteringen, om vilka verket för finansiell stabilitet publicerar ett eget meddelande.

Ytterligare information

  • Resolutionsrapporteringen: Verket för finansiell stabilitet, rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.
  • Övriga ändringar: EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi