Rapporteringsmeddelande 9.5.2019 – 12/2019

Avgiftsfaktorer som används för att beräkna ECB:s årliga tillsynsavgifter av kreditinstitut ska rapporteras till Finansinspektionen senast den 1 juli 2019 | EBA

Enligt artikel 30 i förordningen (EU) 1024/2013 (SSM-förordningen) tar Europeiska centralbanken (ECB) ut en årlig tillsynsavgift av kreditinstitut som har etablerats i de deltagande medlemsstaterna och filialer som etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat. Den årliga tillsynsavgiften baserar sig på kategorin (betydande / mindre betydande) och avgiftsfaktorerna d.v.s. de totala tillgångarna och den totala riskexponeringen av tillsynsobjekten. Ytterligare information om fastställningen av den årliga tillsynsavgiften finns i ECB:s förordning (EU) 1163/2014.

Avgiftsskyldiga ska lämna avgiftsfaktorerna till Finansinspektionen (FI) senast den 1 juli 2019 enligt artikel 10 punkt 4 i ECB:s förordning (EU) 1163/2014. Avgiftsfaktorerna ska rapporteras i Excel-rapporteringsblanketter som kan laddas ned på ECB:s webbplats (se också bilagor). Ytterligare information om rapporteringen av avgiftsfaktorerna finns på ECB:s webbplats, i anvisningar för att fylla i rapporteringsblanketterna (se bilagor) samt i ECB:s beslut 2015/530 om avgiftsfaktorer.

Enligt artikel 7 punkt 2 (c) i ECB:s beslut (EU) 2015/530 ska avgiftsbetalande filialer också lämna revisorns verifiering till FI. I revisorns verifiering ska en revisor verifiera den avgiftsbetalande filialens totala tillgångar. Kravet på innehållet av revisorns verifiering har inte förandrats eller preciserats sedan 2018 års datainsamling.

Avgiftsfaktorerna (Excel-blanketter) samt revisorns verifiering av tillsynsobjekten som artikel 7 punkt 2 (c) i ECB:s beslut (EU) 2015/530 hänvisar till ska skickas till EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi.

Revisorns verifiering kan också skickas per brev till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors. Brevet ska märkas enligt följande: ”ECB:s tillsynsavgifter/FIDATA/Kiviniemi”.

Närmare upplysningar lämnas av

  • EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi
  • SSM-fee-enquiries(at)ecb.europa.eu

Bilagor