Rapporteringsmeddelande 10.4.2019 – 9/2019

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 17.0.24 och nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. I den nya versionen av Rapporteringsprogrammet har små felsituationer som uppkommit i användningen korrigerats.

EBA 

 • Innehållet i EBAs rapporteringar har inte ändrats.
 • I Rapporteringsprogrammets arbetsböcker har uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 8.3.2019) beaktats.
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering används.

EIOPA 

Solvens II

 • Innehållet i Solvens II -rapportering har inte ändrats.
 • I Rapporteringsprogrammets arbetsböcker har uppdateringarna av EIOPAs Solvens II -rapporterings valideringsregler (den sista 11.2.2019) beaktats.
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering används.
 • Av Solvens II -rapporteringens arbetsböcker kan kvartals- och årsmoduler (inkl. Financial Stability -moduler) laddas ner på solo- och gruppnivå samt en Technical Entry Point (tep) -rapporteringsmodul, som är avsedd för rapportering i specialfall.

Pensionsinstitutens (Pension Fund) rapportering

 • Ny EIOPAs och ECBs datainsamling för pensionsinstitut.
 • I Rapporteringsprogrammet och arbetsböcker har EIOPAs pensionsinstitutens rapporterings DPM 2.3.0 -version beaktas.
 • I Rapporteringsprogrammets arbetsböcker har uppdateringarna av pensionsinstitutens rapporterings valideringsregler (den sista 11.2.2019) beaktats.
 • FIN-FSA samlar bara in moduler som ingår i ECB Add-on (AEI, QEI, AEE).
 • Om rapporteringen för kommer att informeras mera ingående under pensionsinstitutens informationsdag som hålls den 7.5.2019.
 • Översättningar är ofullständiga i nuvarande arbetsböcker. Arbetsböcker med fullständiga översättningar kommer att publiceras före informationsdagen för pensionsinstituten.
 • Närmare information finns på EIOPAs wepplats under Data Point Model and XBRL.

ESMA 

 • Innehållet i AIFMD -rapportering har inte ändrats.
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering används.

Det är inte tekniskt möjligt att implementera/genomföra alla kontroller i Finansinspektionens Rapporteringsprogrammet. Rapportörerna kan skicka rapporter till Finansinspektionens testmiljö för kontroll innan de skickar de officiella rapporten till Finansinspektionen. Rapportörernas testmiljö motsvarar Finansinspektionens produktionsmiljö, med undantag för att i testmiljön görs acceptanstestning/acceptansprovning innan ändringarna genomförs i produktionsmiljön. Av den anledningen kan återkopplingsmeddelandet från testmiljön vara olik än återkopplingsmeddelandet från produktionsmiljön. E-postadressen till testmiljön är TK_rahoitus(at)bof.fi. Vi ser gärna att rapportörerna använder testmiljön så flitigt som möjligt.

Finansinspektionen tar gärna emot respons och förbättringsförslag beträffande Finansinspektionens Rapporteringsprogrammet och testmiljön.

Vid problem vänligen kontakta:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EIOPAs Solvens II-rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EIOPAs PF-rapporteringen
  PFHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om ESMAs AIFMD-rapporteringen
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi