Rapporteringsmeddelande 9.5.2018 – 16/2018

EBA har publicerat ändringar i den tekniska genomförandestandarden för kreditinstitut (ITS) – DPM 2.8 tas i bruk per 31.12.2018 | EBA

EBA har publicerat DPM-modellen som använts i myndighetsrapporteringen samt XBRL-taxonomin för den tekniska genomförandestandarden (ITS). Den publicerade genomförandestandarden blir bindande lagstiftning först efter att Europeiska kommissionen har godkänt den och publicerat den i Europeiska unionens officiella tidning.

För uppfyllande av rapporteringskraven per 31.12.2018 och från och med nämnda datum används EBAs Reporting framework 2.8 (version DPM 2.8). De viktigaste ändringarna jämfört med den tidigare versionen av EBAs rapporteringsram är nya blanketter för försiktig värdering (prudent valuation) samt inledande av resolutionsrapportering.

Ny rapportering (COREP) av försiktig värdering (prudent valuation)

Blanketter för försiktig värdering är C 32.01, C 32.02 (a, b och c), C 32.03 och C 32.04. På blanketterna insamlas information om institutens tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (C 32.01), värdejusteringar enligt huvudmetoden (Core approach) (C 32.02) samt uppgifter om värdejusteringar för modellrisk (C 32.03) och koncentrerade positioner (C 32.04).

Rapporteringen av blankett C 32.01 gäller alla institut. Blanketterna C 32.02–C 32.04 rapporteras endast om institutet ska beräkna ytterligare värdejusteringar (’Additional Valuation Adjustments’, ’AVAs’) enligt huvudmetoden (Core approach’).

Andra ändringar i COREP-rapporteringen

COREP-rapporteringen har indelats i två delar: COREP OF och COREP LR, dvs. blanketterna för bruttosoliditetsgraden COREP LR (C 40.00, C 41.00, C 42.00, C 43.00, C 44.00, C 47.00) bildar en egen helhet.

Det har gjorts ändringar i rapporteringen av kapitaltäckningsuppgifterna (C 02.00, C 03.00, C 06.02). Det har också gjorts små ändringar i blanketterna för kreditrisk (C 09.01, C 09.02, C14.00), operativa risker (C 17.01, C 17.02) och marknadsrisk (C 18.00–C 23.00).

Ändringar i FINREP-rapporteringen

Det har gjorts små ändringar på FINREP-blanketterna F 08.02, F 20.01, F 20.02, F 20.03 och F 30.02.

Andra ändringar

Nya valideringsregler har införts och det har gjorts ändringar i redan befintliga regler.

Resolutionsrapportering

Verket för finansiell stabilitet kommer att samla in de upplysningar som krävs för resolutionsrapporteringen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Resolutionsrapportering: Verket för finansiell stabilitet, rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.
  • Andra ändringar: EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi