Rapporteringsmeddelande 28.2.2018 – 5/2018

M-rapportering av finansieringsrisk upphör | Nationell rapportering (Virati)

​Finansinspektionen upphäver avsnitten om finansieringsrisk (M-rapport) i föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering. M-rapportens sista rapporteringstidpunkt var den 31 december 2017.

Närmare upplysningar: Finansinspektionens tillsynsmeddelande 13/2018.