Rapporteringsmeddelande 12.1.2018 – 2/2018

Kommissionen har godkänt den tekniska genomförandestandarden (ITS) – EBAs Reporting framework 2.7 (DPM 2.7.0.1) tas i bruk för de uppgifter som ska rapporteras 31.3.2018 | EBA

Europeiska kommissionen godkände den 9 november 2017 den tekniska genomförandestandarden (ITS), genom vilken kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ändras. Förordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (OJ) den 6 december 2017, och den är bindande 20 dagar efter att den publicerades.

Närmare upplysningar: Finansinspektionens tillsynsmeddelande 74/2017