Pressmeddelande 13.6.2023

Finansinspektionen tar 1.7.2023 över tillsynen av företag som beviljar konsumtionskrediter

Finansinspektionen tar den 1 juli 2023 över tillsynen av företag som beviljar konsumtionskrediter. Tillsynsansvaret har hittills legat hos Regionalförvaltningsverket i Södra Finland. Framöver svarar Finansinspektionen för tillsynen av rutinerna i dessa företag på samma sätt som andra kreditgivares rutiner.

Skuldsättningen hos finländska hushåll ligger på en hög nivå i fråga om både bostadslån och konsumtionskrediter. Som ett led i bekämpningen av hushållens överskuldsättning har en lag om centralisering av kreditövervakningen till en enda myndighet stiftats. Finansinspektionen tar vid början av 2023 över tillsynen av konsumtionskreditföretagare och förmedlare av person till person-lån från Regionalförvaltningsverket i Södra Finland.

Företag som beviljar konsumtionskrediter ska registrera sig hos tillsynsmyndigheten och uppfylla villkoren för registrering under hela verksamhetstiden. Företagens rutiner, såsom principerna för försäljning, marknadsföring och kreditgivning, övervakas framöver på Finansinspektionen på samma sätt som rutinerna hos andra kreditgivare. Finansinspektionen genomför regelbundna inspektioner hos företagen under tillsyn och påför dem vid behov administrativa påföljder för eventuella konstaterade försummelser. För närvarande finns det 45 registrerade kreditgivare i Finland.

- Finansinspektionen hälsar de nya företag som kommer att omfattas av vår proaktiva och förutsägbara tillsyn välkomna. Vi inleder tillsynen genom att bland annat bedöma att de nya företagen uppfyller villkoren för registrering, iakttar skyldigheterna enligt penningtvättslagen och har en god hantering av likviditetsriskerna. Genomgången ger oss en heltäckande bild av läget i företagen under tillsyn och bidrar till den framtida inriktningen av vår riskbaserade tillsyn, berättar avdelningschef Samu Kurri.

Också konsumentombudsmannen har behörighet att övervaka företag som är verksamma på konsumentkreditmarknaden.

Det utestående beloppet av konsumtionskrediter som konsumentkredit- och smålåneföretag beviljat finländska hushåll uppgick enligt Finlands Bank till 154 miljoner euro vid slutet av 2022 och den genomsnittliga låneräntan var 35 %.

Kontakta

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9-16.