Pressmeddelande 15.12.2022

I metoderna för förhindrande av penningtvätt är det viktigt med balans vid riskhanteringen och tryggandet av rättvisa ekonomiska verksamhetsförutsättningar

Finansinspektionen har sett en ökning i bankernas avslag på kundansökningar från juridiska personer samt antalet uppsägningar av kundrelationer. Finansinspektionen förutsätter inte att det inte får finnas några som helst risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i bankernas verksamhet. Vid hanteringen av risker för penningtvätt är det viktigt att hitta en balans mellan hur man undviker och hanterar risker men ändå tryggar rättvisa förutsättningar för ekonomisk verksamhet och tillgången på nödvändighetstjänster i samhället.

Finansinspektionen upptäckte i sin temabedömning att antalet avslag på kundansökningar från juridiska personer, dvs. till exempel företag, föreningar och stiftelser, och antalet uppsägningar av gällande kundrelationer hade ökat kännbart under granskningsperioden, dvs. åren 2019-2021.

Temabedömningen byggde bland annat på de uppgifter som antalet avslag och uppsägningar som bankerna meddelat samt de huvudsakliga orsakerna till dem. Enbart utifrån dem går det ändå inte att direkt dra slutsatsen att bankerna i Finland i stor utsträckning skulle neka eller säga upp kundrelationer när det gäller högriskkunder eller hela kundgrupper utan att fallspecifikt bedöma de risker som hänför sig till kundrelationerna. Av bedömningen framgick också att orsakerna till att kundrelationer nekas och sägs upp är mycket varierande: i beslutsfattandet har man ofta funderat på till exempel anseenderisken samt att de intäkter som fås genom kundrelationer som är förknippade med höga risker kan vara mindre än kostnaderna för riskhanteringen.

- Banken kan bedöma riskerna fallspecifikt, men om riskaptiteten är mycket låg kan följden i värsta fall vara att alla kunder som är förenade med risker gallras bort. Då kan situationen vad gäller tillgången på tjänster vara densamma som om banken kategoriskt skulle begränsa kundrelationerna på samma sätt som i fråga om kundgrupper som den bedömt som högriskkunder utan kundspecifik bedömning, säger byråchef Pekka Vasara från Finansinspektionen.

Finansinspektionen påminner bankerna om vikten av att iaktta lagstiftningen om likabehandling och uppmanar dem att främja likabehandling i allt serviceutbud. Det är viktigt att bankerna förutom hanteringen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism noggrant bedömer konsekvenserna av sina åtgärder med avseende på finansiell inkludering (financial inclusion). I bedömningen bör man beakta vilka konsekvenser det har för en kunds eller kundgrupps ställning att de inte har möjlighet att använda vissa produkter eller tjänster. Målet borde vara balans mellan hur man å ena sidan undviker och hanterar risker och å andra sidan tryggar rättvisa förutsättningar för ekonomisk verksamhet och tillgången på nödvändighetstjänster i samhället.

Finansinspektionen förutsätter inte att det inte får finnas några som helst risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i bankernas verksamhet. Bankerna ska emellertid ha lämpliga förfaranden för att identifiera, bedöma och förstå de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som de exponeras för i sin verksamhet och vidta proportionerliga åtgärder i förhållande till riskerna.

Det är viktigt att bankerna utarbetar långsiktiga riktlinjer för sin egen riskaptit. Riktlinjernas omfattning och detaljerade innehåll bör anpassas till bankens storlek samt karaktären och omfattningen av dess verksamhet. Det är också väsentligt att säkerställa att planeringen av verksamheten samt beslutsfattandet också i praktiken avspeglar bankens fastställda riskaptit.

Finansinspektionen följer i sin tillsynsverksamhet huruvida företagen under tillsyn har lämpliga förfaranden för kundkännedom och hur förfarandena för kundkännedom i praktiken grundar sig på riskerna.

Bilagor