Pressmeddelande 15.2.2022

14 sökande till vakansen som Finansinspektionens direktör

Till vakansen som Finansinspektionens direktör inkom 14 ansökningar före utsatt tid måndagen den 15 februari 2022 kl. 12.00.

Namn och examen

Nuvarande uppdrag

Nuvarande arbetsgivare

Kaisa Forsström, juris kandidat (numera jur.mag.)

avdelningschef

Finansinspektionen

Jyri Helenius, diplomingenjör

biträdande direktör, avdelningschef

Finansinspektionen

Hannu Hulkkonen, juris magister

styrelseordförande, styrelsemedlem

Jamkicks Oy, Cleverday Oy

Timo Kaisanlahti, juris doktor

ledande expert, arbetslivsprofessor

Arbets- och näringsministeriet, Helsingfors universitet

Tero Kurenmaa, juris doktor

enhetschef

Finansinspektionen

Samu Kurri, magister i samhällsvetenskaper

avdelningschef

Finansinspektionen

Rainer Lindberg, juris magister, politices magister

direktör

Konkurrens- och konsumentverket

Leena Mörttinen, politices doktor

understatssekreterare

Finansministeriet

Fredrik Rantala, ekonomie magister

arbetsledare

Assistor-Uuttera Ab

Katja Taipalus, politices doktor

avdelningschef

Finlands Bank

Teemu Turpeinen, student

-

Nt byggservice as

Ansökan har lämnats in av ytterligare 3 personer, som inte vill ha sitt namn publicerat.

Finansinspektionens direktion gör en framställning till bankfullmäktige om utnämning av direktören. Målet är att bankfullmäktige utser Finansinspektionens direktör i början av sommaren.

Ansökningsförfarandet för tillsättning av tjänsten som Finansinspektionens direktör inleddes den 26 januari 2022. Mandatperioden för Finansinspektionens direktör är fem år. Direktören svarar för att Finansinspektionens uppgifter är effektivt organiserade för att säkerställa att den finansiella sektorn i Finland är stabil och välfungerande. Direktören deltar också i det europeiska tillsyns- och regleringsarbetet tillsammans med ECB och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Se också

Finansinspektionens pressmeddelande 26.1.2022