Pressmeddelande 17.12.2021

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket ligger kvar på 85 %, långivarna uppmanas iaktta återhållsamhet med att bevilja lån som är stora i förhållande till inkomsterna och har en lång återbetalningstid

Finansinspektionens direktion rekommenderar att långivarna noggrant bedömer låntagarnas betalningsförmåga med beaktande av eventuella kommande förändringar i skuldbetalningskostnaderna och iakttar återhållsamhet med att bevilja lån som är stora i förhållande till inkomsterna och har en längre återbetalningstid än normalt. Rekommendationen preciseras under första halvåret 2022. Finansinspektionens direktion har beslutat hålla beslutet om skärpning av lånetaket i kraft, och lånetaket för andra än förstagångsköpare ligger således kvar på 85 %. Också det kontracykliska buffertkravet för banker hålls oförändrat på grundnivån. 

Finansinspektionens direktion har redan i sina tidigare beslut upprepade gånger rekommenderat att långivarna iakttar återhållsamhet med att bevilja lån som är stora i förhållande till den sökandes inkomster och vars återbetalningstid är längre än normalt. I rekommendationen framhålls nu också behovet att göra en bedömning av hushållens betalningsförmåga med beaktande av eventuella kommande förändringar i skuldbetalningskostnaderna.

Rekommendationen preciseras under första halvåret 2022 i fråga om vilka lån som rekommendationen om återhållsamhet gäller. Samtidigt bedöms behovet av buffertkrav för bostadslån som beviljas sökande med särskilt stora skulder eller skuldbetalningskostnader i förhållande till inkomsterna.

- Den nu utgivna rekommendationen, som kommer att preciseras nästa år, syftar till att ännu kraftigare förebygga en alltför stor ökning av hushållsskulden i förhållande till inkomsterna. När lån beviljas är det viktigt att också ta hänsyn till eventuella kommande förändringar i de totala skuldbetalningskostnaderna för att en höjning av räntorna eller störningar i återbetalningen av skulderna inte ska äventyra den sökandes förmåga att betala sina skulder eller upprätthålla sin konsumtion, konstaterar direktionens ordförande Marja Nykänen.

Behovet att uppdatera Finansinspektionens direktions rekommendation har uppstått under 2021. Enligt nuvarande planer kommer finansministeriets arbetsgrupps förslag om införande av ett skuldkvotstak för att dämpa hushållens skuldsättning i förhållande till inkomsterna inte att föreslås bli intagen i lagstiftningen. Därtill har Europeiska systemrisknämnden ESRB publicerat en bedömning om fullföljandet av sin rekommendation, där de finländska myndigheterna uppmanas vidta mer specifika icke-bindande låntagarbaserade åtgärder för att begränsa skuldsättningen än de som tidigare genomförts.

Maximal belåningsgrad och buffertkrav för bankerna

Finansinspektionens direktion har beslutat förlänga giltighetstiden för det skärpta lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden för bostadslån, som trädde i kraft den 1 oktober 2021. Vidare beslutade direktionen hålla kvar det kontracykliska buffertkravet för banker på 0,0 %. Värdet av det primära riskmåttet för det kontracykliska buffertkravet, dvs. trendavvikelsen avseende den privata sektorns kreditstock och nominella BNP, har legat kvar på en låg nivå. Inte heller de kompletterande riskmåtten och indikatorerna visar några tydliga tecken på en sådan ökning av de cykliska riskerna som skulle förutsätta en höjning av det kontracykliska buffertkravet.

Direktionen uppdaterar Finansinspektionens makrotillsynsstrategi och fattar beslut om tillämpning av strukturella makrotillsynsbuffertkrav på bankerna under andra kvartalet 2022.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertkrav) ses över minst en gång om året och det s.k. systemriskbuffertkravet minst vartannat år.

Närmare upplysningar lämnas av

ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Använd denna länk för att öppna bilagorna nedan

  • Direktionens beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)
  • Finansinspektionens direktörs remitterade förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
  • Yttranden om direktörens förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
    • Finlands Bank
    • finansministeriet
    • social- och hälsovårdsministeriet
  • Makrotillsynsrapport 2/2021 (på finska)