Pressmeddelande 3.6.2021

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2021: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland

Den finländska finanssektorns kapitaltäckning och solvens låg kvar på en god nivå under första kvartalet 2021. Finlands konjunkturutsikter stärks av de snabbt framskridande coronavaccineringarna och företagens och hushållens ökade förtroende. Riskerna i samband med pandemi- och konjunkturutvecklingen är dock fortfarande förhöjda.

– Även om kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland har varit fortsatt god under coronapandemin, finns det skäl för finanssektorn att fortsätta att skapa beredskap för eventuella kreditförluster och förändringar i prissättningen på finansmarknaden. Tack vare den goda kapitalställningen kan den finansiella sektorn i Finland stödja den ekonomiska återhämtningen trots den rådande osäkerheten, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Kapitaltäckningen i banksektorn var fortsatt stark

Kapitaltäckningsgraderna för den finländska banksektorn var fortsatt stabila och låg över det europeiska genomsnittet under första kvartalet 2021. De finländska bankernas genomsnittliga kärnprimärkapitalrelation var 18,0 % (12/2020: 18,1 %) och den totala kapitalrelationen 21,1 % (12/2020: 21,2 %) vid slutet av mars 2021. De finländska bankernas problemkrediter höll sig också på en måttlig nivå och var bland de lägsta i Europa. Det finns dock stora skillnader i kreditstockens kvalitet och utvecklingen av utestående lån mellan företagssektorerna. Bankernas kreditrisker har ökat i servicesektorerna, som drabbats värst av pandemin. Lånen till dessa sektorer utgör dock endast en låg andel av bankernas företagskrediter.

Placeringsriskerna i arbetspensionssektorn ökade

Arbetspensionssektorns solvens stärktes tack vare avkastningen på aktier och låg på 131,9 % (12/2020: 129,1 %). Också de övriga placeringskategorierna utvecklades gynnsamt och den totala avkastningen för sektorn var 5,0 %. Arbetspensionssektorn har en god solvens. Aktiernas andel av placeringstillgångarna steg och utgör nu nästan hälften av placeringarna. Tack vare en ökning av aktierisken och valutarisken förblev solvensställningen oförändrad (1,7) trots att solvenskapitalet ökade. Solvensgränsen dvs. förhållandet mellan kapitalkravet och placeringstillgångarna steg till sin högsta nivå sedan 2017, då den gällande solvenslagstiftningen trädde i kraft (14,1 %, 12/2020: 12,8 %).

Arbetspensionssektorns lönesumma växte något jämfört med föregående kvartal.

Fortsatt god solvens i livförsäkringssektorn

Livförsäkringsbolagens solvens stärktes något jämfört med slutet av 2020 och låg på 191,5 % (12/2020: 187 %). Både kapitalbasen och solvenskapitalkravet ökade. Ökningen av kapitalbasen speglar en uppgång i värdet på fondanknutna försäkringsbesparingar och en minskning av ansvarskulden för andra försäkringar än fondförsäkringar. Samtidigt höjde aktieriskens ökade andel av den totala marknadsrisken solvenskapitalkravet.

Placeringsintäkterna var låga, vilket speglar den negativa avkastningen på räntebärande instrument i ett läge med stigande räntor. Avkastningen på aktieplaceringarna var dock fortfarande god. Livförsäkringsbolagens placeringar gav en total avkastning på 0,7 % under första kvartalet 2021.

Skadeförsäkringsbolagens solvens försvagades på grund av en ökning av solvenskapitalkravet och ansvarsskulden

Skadeförsäkringsbolagens solvens var god vid utgången av mars trots att solvensgraden (227,8 %) sjönk jämfört med slutet av 2020 (232,4 %). Den försämrade solvensen är en följd av det högre kapitalkravet på grund av den ökade aktierisken. Placeringsintäkterna och intäkterna från försäkringsrörelsen höjde kapitalbasen till den högsta nivån sedan införandet av Solvens II-regelverket. Kapitalbasen ökade dock relativt sett mindre än kapitalkravet. Ökningen av kapitalbasen bromsades upp av den ökade ansvarsskulden på grund av säsongvariationen.

Placeringsintäkterna uppkom i huvudsak av aktieplaceringarna. Avkastningen på investeringarna i räntebärande instrument var negativ och den totala avkastningen på placeringarna (0,9 %) låg. Försäkringsrörelsens lönsamhet var utmärkt tack vare minskade skadeersättningar. Skadorna minskade eftersom pandemin och bekämpningsåtgärderna mot den fortsatte och dämpade den ekonomiska aktiviteten.

Bilagor: