Pressmeddelande 27.9.2019

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och riskviktsgolvet för bostadslån hålls oförändrade - hög skuldsättning ökar hushållens sårbarhet i det allt svagare ekonomiska läget

Finansinspektionens direktion gör inga ändringar i lånetaket eller riskviktsgolvet för bostadslån och ställer inget kontracykliskt buffertkrav för bankerna. Hushållens självfinansieringsandelar har ökat, men enligt färsk statistik har återbetalningstiderna för nya bostadslån blivit längre. Finansinspektionens direktion uppmanar banker och hushåll att undvika exceptionellt långa återbetalningstider och att beakta riskerna med hushållens höga skuldsättning och den snabba ökningen i utestående bostadsbolagslån.

- Hög skuldsättning kan minska hushållens konsumtion vid ekonomiska störningar och därmed fördjupa konjunkturnedgångarna. Därför är det fortfarande motiverat att använda makrotillsynsverktyg för att stävja den ökade skuldsättningen hos hushåll, konstaterar ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen.

Hushållens skuldsättning i förhållande till inkomsterna ligger fortfarande nära rekordnivå. Som helhet förväntas hushållsskulden också i fortsättningen växa något snabbare än inkomsterna och BNP.

Samtidigt som utlåningen har ökat har också återbetalningstiderna för lånen blivit längre, vilket återspeglas i den stigande andelen bostadslån med en återbetalningstid på 25 år eller mer. De längre återbetalningstiderna bidrar för sin del till att öka riskerna som härrör från skuldsättningen.

Vid sitt sammanträde den 27 september 2019 tog Finansinspektionens direktion ställning till den maximala belåningsgraden och nivån på det kontracykliska buffertkravet. Direktionen beslutade att hålla fast vid sitt beslut att sänka den maximala belåningsgraden för andra bostadslån än lån för köp av förstabostad med fem procentenheter. Beslutet, som trädde i kraft den 1 juli 2018, är befogat för att stävja hushållens skuldsättning.

Direktionen beslutade också att inte ställa ett kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten. Värdet av det primära riskmåttet för det kontracykliska buffertkravet har hållit sig under sitt tröskelvärde . De kompletterande riskmåtten tyder inte heller på någon sådan ökning av riskerna i det finansiella systemet som skulle förutsätta en höjning av det kontracykliska buffertkravet.

Direktionens beslut att förlänga giltighetstiden beträffande den lägsta riskviktsgränsen på 15 % för kreditinstitut som tillämpar interna modeller med ett år träder i kraft den 1 januari 2020. Europeiska kommissionen motsatte sig inte direktionens beslut från juni 2019.

Bilagor