Pressmeddelande 6.6.2019

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2019: Finanssektorn i Finland var fortfarande kapitalstark

Uppgifterna för slutet av mars 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finländska finanssektorn fortfarande är stabil, trots att kapitaltäckningen och solvensen i flera tillsynssektorer försvagades. Trots försvagningen förblev den finländska banksektorns kapitaltäckning starkare än genomsnittet hos bankerna i EU-området. Såväl liv- som skadeförsäkringsbolagens solvens var på god nivå trots försvagningen. I arbetspensionssektorn stärktes solvensen.

Banksektorns kapitaltäckningsgrad försvagades – kapitaltäckningen överstiger dock fortfarande genomsnittet i Europa

Den finländska banksektorns kapitalrelationer i förhållande till de riskvägda tillgångarna samt bruttosoliditeten försvagades under det första kvartalet 2019. Minskningen av kapitalrelationerna förklarades framför allt av den fortsatt livliga utlåningen till icke-finansiella företag samt ett enstaka företagsförvärv.

Trots minskningen förblev kapitalrelationerna för den finländska banksektorn starkare än genomsnittet hos bankerna i EU-området. Bruttosoliditeten inom banksektorn i Finland i slutet av mars 2019 motsvarade den europeiska genomsnittsnivån.

Arbetspensionssektorns solvens stärktes

Mätt enligt solvensnivån stärktes solvensen hos såväl arbetspensionsförsäkringsbolagen som pensionsstiftelser och -kassor som bedriver lagstadgad pensionsverksamhet. Intäkterna från samtliga viktiga investeringskategorier var positiva, vilket ökade pensionstillgångarna. I synnerhet intäkterna från börsnoterade aktier ökade den genomsnittliga avkastningen på placeringstillgångarna, som var 4,9 %.

Den riskbaserade solvensställningen var oförändrad — solvensgränsen och solvenskapitalet ökade i samma förhållande.

Livförsäkringsbolagens solvens den svagaste sedan 2016

Livförsäkringssektorns solvens försvagades klart, men var alltjämt god. Solvenskapitalkravet, som bestäms på grundval av bolagens riskposition, ökade mera än bolagens kapitalbas, vilket försvagade solvensen. Även ränteutvecklingen i början av 2019 har varit ogynnsam för livförsäkringsbolagen, eftersom lägre räntenivå ökar ansvarsskulden.

Under årets första kvartal var avkastningen på placeringarna 3,5 %. Inte ett enda livförsäkringsbolag gjorde placeringsförluster.

Det ökade kapitalkravet försvagade skadeförsäkringsbolagens solvens

Skadeförsäkringsbolagens solvens förblev god, trots att den försvagades i början av året. Försvagningen berodde på flera olika orsaker. Solvenskapitalkravet steg, eftersom värdestegringen på aktierna ökade kapitalkravet på aktieplaceringar. Kapitalkravet på aktieplaceringar ökade också för att en del av bolagen avstod från att tillämpa övergångsbestämmelserna för aktieplaceringar. Kapitalbasen ökade relativt mindre än kapitalkravet. Säsongvariationen hos årsförsäkringar ökade skadeförsäkringsskyldigheterna, vilket minskade kapitalbasen och försvagade solvensförhållandet.

Avkastningen på skadeförsäkringsbolagens placeringar var 3,4 %. Marknadsprisernas utveckling var förmånlig med tanke på skadeförsäkringsbolagens placeringar, och både aktieplaceringarna och ränteplaceringarna genererade intäkter. Det inträffade inga betydande förändringar i risknivån för skadeförsäkringssektorns placeringar.

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef, Digitalisering och analys. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5250 vardagar kl. 9–16.

Bilagor